Rýchly kontakt

Slovensko
  • Mail: milenium@iphm.sk
  • Tel: +421903777454
Česká Republika
  • Mail: irium@irium.cz
  • Tel: +420 602 321 418
Servisný technik pre Slovensko
  • Mail: daubnerbranislav @gmail.com
  • Tel:
  • +421 905 270 556

Ochrana osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len ZOOÚ.

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

Ing. Peter Handlovský–Milénium, Kremnička 30, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37068679, e-mail: info@kipor.sk, (ďalej ako „predávajúci“),
telefón: 048/4163501

 

Účel spracúvania osobných údajov

Predávajúci  spracúva osobné údaje dotknutej osoby – kupujúceho (ďalej ako „kupujúci“ a/alebo „spotrebiteľ“ a/alebo „zákazník“):

 

Subjekty ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom

Na zaistenie plnení spojených s uzavretím kúpnej zmluvy a poskytovanie služieb pre zákazníkov, v čo najlepšej kvalite a dostupnosti poskytujeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj tretím subjektom. Ide o majiteľa domény prostredníctvom ktorej realizujem e-shop www.kipor.sk,, o poskytovateľa IT služieb predávajúceho, ako aj o poskytovateľa IT služieb k doméne www.kipor.sk, doručovateľské firmy, ktoré využívame na doručenie Vami kúpeného tovaru, prípadné ďalšie osoby, ktorým v súvislosti s konkrétnym účelom spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi v nevyhnutnom rozsahu poskytneme. Zoznam príjemcov:

 

Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytnuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy sú spracúvané počas obdobia plnenia kúpnej zmluvy a počas záručnej doby na dodaný tovar.

V niektorých prípadoch spracúvania Vašich osobných údajov uvedených v Účele spracúvania osobných údajov Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame najneskôr dovtedy kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom do záručného listu uchovávame po dobu troch (3) rokov odo dňa poskytnutia súhlasu spotrebiteľa s ich spracúvaním. 

 

Práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Predávajúci nepoužíva ani profilovanie ani automatizované rozhodovanie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Viac informácie o spracúvaní cookies nájdete tu: https://kipor.sk/stranka/cookies

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás kontaktujte prostredníctvom našej mailovej adresy info@kipor.sk .

Spracovanie cookies   |   Ochrana osobných údajov   |   Obchodné podmienky